Nens i Adolescents

Psicologia i Musicoteràpia : Avaluació, diagnòstic i tractament.

La musicoteràpia ajuda als infants a expressar-se, treballar les emocions, en el desenvolupament neuropsicòlogic i maduratiu.

En l’àmbit infantil la Musicoteràpia està sobretot adreçada per als infants que mostren dificultats per relacionar-se amb l’entorn (família, escola..), està molt indicada per a infants amb patologies de l’espectre autista, nens amb TDAH, nens amb Ansietat, depressió, psicòsi infantil, dificultats emocionals,  problemes de conducta i en retards en el desenvolupament. Així com ,en deficiències tant físiques com psíquiques ( Sd de Down, Retard mental…).

El llenguatge no verbal és universal i simbòlic, permet l’expressió d’emocions que no es coneixen i fa possible el tractament de símptomes del malestar de l’infant com són l’agitació, el dèficit d’atenció, la manca de comunicació…) Al tractar-se d’un llenguatge no verbal, es poden establir nous codis de relació, sortir d’esquemes de comportament prèviament establerts i apresos, i anar al fons de les emocions i les reaccions.

La finalitat és treballar emocions bàsiques, dificultats de canalització emocional i influir en tot allò que fa que el nen no s’adapti al seu entorn. Mitjançant la participació activa dels destinataris, s’aconsegueix: trencar amb bloquejos de comunicació, crear un estímul que busca resposta, posar en contacte l’infant amb les seves dificultats i ajuda a desfer nusos emocionals. Pretén connectar amb la part sana de l’individu i fer-la aflorar, de manera que el pacient senti que està mostrant el millor d’ell mateix.

Tammateix amb Musicoteràpia  s’incideix molt significativament en el desenvolupament del llenguatge, s’aconsegueix estimular la parla,  millorar l’expressió verbal i la parla en general i  en els casos en que és necessari , incidir en la capacitat d’interacció i intenció comunicativa de l’infant.

S’aborden també aspectes cognitius com l’ atenció, la concentració,  la memòria, la planificació motriu, discriminació sonora i a prenentetge de  diferàncies i semblances… i d’aprenentatge dels infants , propiciant-los i potenciant-los.

La creació de melodies i lletres estableix una consonància entre el que l’infant sent i expressa. Per mitjà de la improvisació i execució musical, mostrem la nostra personalitat i podem conèixer la dels altres, sense barreres ni convencions socials o de llenguatge. La música permet comunicar-se amb fluidesa i llibertat, quan costa expressar els propis sentiments i verbalitzar-los, aquests es poden expressar mitjançant una cançó que mostri ja sigui melòdicament o a nivell de paraules un estat similar al dels infants.

Altra opció son els tallers on el objectiu principal és desenvolupar les capacitats dels infants, potenciar la creativitat, sensibilitzar musicalment, tot plegar per gaudir d’una vida plena i enfocar positivament les posteriors etapes de la vida.